Chyť mě :)
Stromy v květu a člověk láskou
se nebesům nejvíce líbí.
ASIJSKÉ PŘÍSLOVÍ
POHODA, KLID A RADOST

RESULTS, REPATTERNING

Results

Je celostní terapeutický systém, který pracuje na všech rovinách existence člověka, odhaluje i skryté příčiny nemoci a navrhuje jedinečné léčebné postupy. K analýze příčin a k nalezení řešení problémů používá svalový test. Na většinu běžných problémů, na akutní ale i chronické stavy nemoci, odhaluje Results systém pomoci, která vychází z člověka samotného a zvyšuje jeho sebeuvědomění. Terapeut s pacientem společně identifikují a odstraňují příčinu nemoci. Ta se může nacházet v různých úrovních člověka.

Systém Results odstraňuje příčiny nemoci z psychiky člověka, především tak že citlivým způsobem transformuje negativní energii a otevírá člověka jeho pozitivnímu potenciálu. Člověk při práci s Results nalézá sám při emocionálním uvolnění systémy přesvědčení, které ho blokují a ty jsou pak transformovány v nejhlubší tvořivou sílu za pomocí některé z mnohých transformačních technik. Terapie tak umožňuje člověku nejen se zbavovat nemoci, ale také se otevírat novým možnostem ve všech oblastech života. V terapii v Results jsou vztahy jedním z důležitých témat. Dalšími důležitými tématy jsou prosperita, bezpečí, jistota, tvořivost, zbavování se strachů, závislostí a bolesti. 

Results terapie je založena na nejhlubší duchovní Pravdě a vede člověka k tomu, aby svoji Pravdu žil a aby nepodléhal iluzím. Rozpouštěním stresů a systémů přesvědčení dává člověku hlubší uvědomění sebe sama a pochopení svého místa ve světě. 

Jak vznikla terapie Results

Margaret Kean byla prostá farmářská žena bez nějakého vyššího vzdělání. Onemocněla, a když její nemoc dosahovala v nemocnici vrcholu ve stavu komatu, zjevilo se jí Světlo, které jí sdělilo, jak se dá její a jiné nemoci léčit. Protože byla křesťanka, říkávala pak, že to bylo Světlo Krista. Vyléčila hned nemocné bližní v nemocnici, a pak mnohé další, kteří k ní přicházeli. 

Po letech na tuto skromnou a prostou ženu naléhali její duchovní přátelé, aby začala vědění, kterého se jí dostávalo, učit dál. Její první žáci pilně zapisovali její slova a léčebné postupy a techniky a vytvořili tak jedinečný a ucelený terapeutický systém. Margaret Kean mu dala jméno Results (česky „Výsledky“). 

Ve Spojených Státech, odkud jak Margaret Kean tak i její Results pochází, není dodnes tento systém léčení moc známý a učí ho tam jen jedna učitelka. Podobně je tomu i v Kanadě, kde vyučuje Results dnes snad nejzázračnější kanadská léčitelka Lynn Walker. Učí jen malé skupinky studentů. Tato vzácná a soucítící žena byla původně zdravotní sestrou, která po letech praxe ve zdravotnictví zjistila, že je třeba lidem pomáhat víc do hloubky. Její život se proměnil setkáním se Satja Sáí Bábou, který se Lynn na chvíli dotkl a otevřel ji nesmírné léčivé síle a hlubokému poznání. Od té doby Lynn například vyléčila dotekem dva slepce a pomohla v Kanadě stovkám lidí svou duchovní silou a systémem Results. 

Zdeněk Préma, kunhistorik, kněz a léčitel, který otevíral mé srdce, se s Lynn Walker setkal v Kanadě a učil se u ní. Po letech dostal od ní svolení tuto jedinečnou metodu vyučovat a předávat dál. Když se vrátil na trvalo do Čech, naučil tuto terapii do konce roku 2007 v několika kurzech jen pár desítek lidí, kteří chtěli pomáhat a být nástrojem v léčení lidí nebo chtěli pomoci sobě.

Repatterning

vyrovnání a propojení pravé a levé mozkové hemisféry 

Repatterning je velmi významnou terapií, při které je člověk zbavován velké části stresů a která vede člověka k vyššímu sebevědomí a klidu. Pomáhá člověku být vyrovnanější osobností. Stres odchází z celého vědomí a organismus člověka jako celek je významně posílen. To se děje nejen s orgány, ale i se žlázami, u kterých se mění informační pole v pozitivnější. Když je odstraněn stres a jeho příčina z mozku, vyrovnávají se a propojují levá a pravá mozková hemisféra. 

Vyrovnání mozkových hemisfér se provádí většinou jen jednou za lidský život. Odstraňuje se nejvážnější blok z tohoto života a stres s ním spojený. 
Vyrovnává se jím jak rozum, logická část (levá mozková hemisféra) a cit, intuitivní část (pravá mozková hemisféra), tak i celková osobnost člověka. 
Často také pomáhá při dysgrafii, dyslexii a dalších mentálních a mozkových dysfunkcích.